Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Regulamin warsztatów szkolnych

Regulamin warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. S. Szumca w Bielsku- Białej

(Załącznik do statutu ZSCKR Im. S. Szumca w Bielsku- Białej)

§ 1. CELE I ZADANIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników warsztatów szkolnych tj. kierownika, ogrodników i rzemieślników, nauczycieli zawodu oraz uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej.

2. Warsztaty Szkolne są powołane do realizacji zajęć praktycznych, a ich podstawowym zadaniem jest kształtowanie w uczniach umiejętności zawodowych oraz rozszerzenie i pogłębianie wiadomości teoretycznych nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych zgodnych z programem nauczania w danym typie szkoły.
3. Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno-produkcyjną i wychowawczą w zakresie upraw szklarniowych, gruntowych oraz w terenie w zakresie urządzania terenów zielonych. Działalność ta jest podporządkowana i służy podstawowemu celowi – nauczaniu zawodu.

§2 REALIZACJA ZADAŃ

1. Zajęcia praktyczne z uczniami realizowane są w formie praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych i wakacyjnych na terenie warsztatów, zajęcia prowadzone są w grupach pod kierunkiem nauczyciela zawodu.

2. Prawa i obowiązki nauczyciela nauki zawodu określa statut szkoły. Specyfika pracy nauczycieli zawodu wymaga przestrzegania przepisów dot. działalności produkcyjnej i dydaktycznej warsztatów szkolnych, nadzorowanie wykonywanych przez uczniów prac produkcyjnych zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz wykonywanie zarządzeń kierownika warsztatów szkolnych.

3. Prawa i obowiązki ucznia, zasady klasyfikacji i oceniania określają akta prawne szkoły i regulamin praktyk zawodowych.Uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych i brania czynnego udziału w innych zajęciach praktycznych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ( wystawy, konkursy kiermasze ogrodnicze itp.) Szczegółowy zakres czynności określa kierownik warsztatów szkolnych.

4. Każdego ucznia w czasie pracy w warsztatach obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubrania roboczego
5. Za przydzielone stanowisko robocze, narzędzia, przyrządy itp. Uczeń jest bezpośrednio odpowiedzialny dotyczy to właściwego odchodzenia się z narzędziami. Za świadome szkody rodzice, prawni opiekunowie ucznia odpowiadają materialnie.

6. Każde uszkodzenie należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia lub kierownikowi warsztatów szkolnych.

7. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia z warsztatów jakichkolwiek przedmiotów, materiałów i roślin bez zgody kierownika warsztatów.

8. Każdego ucznia obowiązuje dyscyplina pracy, poszanowanie mienia społecznego, właściwy stosunek doi przełożonych i rzeczy powierzonych jego opiece.

§3  DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-FINANSOWO-ADMINISTRACYJNA WARSZTATÓW

1. Podstawa gospodarki finansowej warsztatów jest plan finansowy obejmujący przychody, rozchody, rachunek wyników, gospodarkę magazynową i inne rozliczenia. Warsztaty planują produkcję dostosowaną do potrzeb dydaktycznych, produkują rośliny i sprzedają po cenach wg ogólnie obowiązujących zasad handlowych.

2. Podstawowe zadania warsztatów w zakresie spraw finansowo-księgowych obejmują:

1/ opracowanie planu finansowego i czuwania nad jego realizacją,
2/ prowadzenie właściwej gospodarki finansowej.
3/ prowadzenie racjonalnej gospodarki rzeczowymi składnikami majątku obrotowego i trwałego,
4/ prowadzenie sprawozdawczości,
5/ przeprowadzenie inwentaryzacji wg obowiązujących przepisów.

3. Wymiar czasu pracy dla pracowników warsztatów szkolnych wynosi 40 godzin tygodniowo realizowanych w formie 5-cio dniowego tygodnia pracy w godzinach 7.00-15.00 oraz w miesiącach od listopada do marca od 14.00-22.00.

4. Obecność pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w biurze kierownika warsztatów szkolnych.

5. Pracownicy są wynagradzani zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłata wynagrodzenia następuje „z dołu” do 28 dnia każdego miesiąca.

6. Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa – Kodeks Pracy. W szczególności pracownik ma obowiązek:

1/ sumiennie i rzetelnie wykonywać swoją prace,
2/ realizować polecenia określone zakresem obowiązków,
3/ dbać o dobro warsztatów,
4/ przestrzegać przepisów BHP,
5/ w miarę możliwości podnosić i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
6/ w sposób kulturalny odnosić się do uczniów, interesantów i siebie nawzajem,
7/ w określonym terminie przeprowadzać badania lekarskie.

§4  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest integralna częścią statutu Zespołu Szkół Ogrodniczych im.St.Szumca w Bielsku-Białej.
2. Uczniowie zobowiązani są zaznajomić się z regulaminem, oraz przestrzegać zarządzeń Dyrektora Szkoły, kierownika warsztatów szkolnych.

 

………….....................                                          ……………………………

DYREKTOR SZKOŁY                                  KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Bielsko-Biała 31.08.2009