Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Historia szkoły

Wymiar minionych 90 lat odnajdujemy w zdarzeniach i ludziach, którzy je tworzyli. W historii odnajdujemy inspirację do budowania przyszłości w myśl słów Norwida „Przeszłość – jest to dziś tylko cokolwiek dalej.” 90-letnia działalność szkoły rozciąga się na różne okresy historyczne, stąd w jej dziejach wiele przemian, przeobrażeń, wzlotów i upadków. Szkoła Ogrodnicza w  Bielsku-Białej powstała 17 września 1928 roku jako Trzyletnia Szkoła Ogrodnicza w Białej Krakowskiej. Funkcje pierwszego dyrektora objął jej pomysłodawca i  założyciel – inż. Stanisław Szumiec – asystent prof. Józefa Brzezińskiego w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła uzyskała budynek po zlikwidowanej „Vereinschule” przy ul. Lipnickiej, a zajęcia praktyczne odbywały się na 15-hektarowej działce przekazanej szkole przez Polską Akademię Umiejętności. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych następuje bardzo szybki rozwój szkoły. W 1931 placówka przejmuje 7-hektarowy Ośrodek Rolniczy w Bestwince. Gospodarstwo to stało się warsztatem pracy dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne, ale również dostarczało materiału hodowlanego dla prestiżowych wówczas konkursów w „Przysposobieniu Rolniczym”. Funkcję kierownika objął inż. Eugeniusz Pietrzykowski. Intensywny rozwój przerywa wybuch II wojny światowej. W  wyniku decyzji okupanta szkoła została zlikwidowana. Po wojnie rozpoczęły się prace nad jej reaktywacją. Mimo wielu przeciwieństw już 17 maja 1945 roku otwarto skrócony kurs ogrodniczy dla absolwentów sprzed wojny.

Pierwszy budynek szkoły przy ul. Lipnickiej

 

„Niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki” Heraklit z Efezu


Wmurowanie kamienia węgielnego 1961 rok, na zdjęciu pan wizytator Stawecki.

 


Budowa nowego budynku szkoły przy ulicy Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.

 


Tablo pierwszych Abiturientów Średniej Szkoły Ogrodniczej w Białej 1931 r.

 

Sztandar szkoły ufundowany z okazji 80-lecia ZSO, 2008 r.


Z początkiem roku szkolnego 1947/48 szkoła zostaje przemianowana na czteroletnie Liceum Ogrodnicze. W 1951 roku miasto Biała Krakowska zostaje włączone do woj. katowickiego, a szkoła przechodzi pod nadzór Oddziału Oświaty Rolniczej w Katowicach. Wobec stale rosnącej liczby uczniów zasadne staje się wzniesienie nowej siedziby i już 01.09.1963 roku następuje jej uroczyste otwarcie. 31.08.1964 roku na emeryturę przechodzi założyciel szkoły i jej długoletni dyrektor Stanisław Szumiec. Od października to zaszczytne stanowisko obejmie jej absolwent z 1951 roku inż. Ignacy Carbol. W latach 60-tych szkoła rozszerza profil i zakres kształcenia. Obok 5-letniego Technikum Ogrodniczego od 1966 rozpoczyna działalność 3-letnie Technikum Ogrodnicze i  2 –letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. W związku z rosnącą liczbą uczniów rodzi się plan rozbudowy bazy dydaktycznej i  gospodarstwa szkolnego. W  ciągu kilku lat powstaje nowy internat na 300 miejsc ze stołówką i zapleczem, nowe skrzydło budynku szkolnego, warsztaty mechanizacji i ogrodnictwa, boisko sportowe i sieć dróg wewnętrznych. Po rozbudowie i modernizacji szkoła dysponuje szesnastoma pracowniami przedmiotowymi wraz z gabinetami, biblioteką szkolną, harcówką, izbą pamięci,szatnią, sklepikiem oraz halą lekkoatletyczną i siłownią, które wyposażono w nowoczesny sprzęt. W 1978 roku szkoła obchodzi Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji otrzymuje nowy sztandar, a uczestnicy zjazdu wybierają patrona pierwszego dyrektora inż. Stanisława Szumca. Z okazji Jubileuszu nastąpiło również otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej.

Lata 80-te to okres stabilizacji. Pracownie przedmiotowe uzyskują bogate wyposażenie. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się samorządnie powołane organizacje: Koło Ligi Morskiej, Związek Harcerstwa Polskiego, Zespół Pieśni i  Tańca” Ogrodnik”, Koło Młodego Ogrodnika, Związek Młodzieży Wiejskiej. W 1984 roku następują zmiany kadrowe, dyrektor inż. Ignacy Carbol przechodzi na emeryturę, a jego miejsce zajmuje mgr Władysław Kropielnicki. W roku 1988 z okazji 60-lecia, szkole nadano imię jej pierwszego dyrektora Stanisława Szumca. Przyjęcie tego imienia przez Zespół Szkół Ogrodniczych stało się wyrazem głębokiego poszanowania dla tradycji szkoły. W lata 90-te szkoła wchodzi jako Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca. Placówka w dalszym ciągu się rozwija, zostaje doposażona w nowoczesne sale lekcyjne, wyremontowana zostaje biblioteka szkolna. W  1994 r. kończy działalność Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a  zostaje utworzony nowy kierunek kształcenia – 5-letnie Liceum Agrobiznesu, które miało przygotowywać przyszłych pracowników do pracy na rynku rolno-ogrodniczym.

We wrześniu 1998 r. szkoła obchodzi 70-lecie. W skład Zespołu Szkół Ogrodniczych wchodzą:
•  5-letnie Technikum Ogrodnicze,
•  3-letnie Technikum Ogrodnicze,
•  3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza,
•  5-letnie liceum Agrobiznesu,
•  3-letnie Wieczorowe Technikum Ogrodnicze.

Decyzją Ministra Rolnictwa (1 grudnia 1998) następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Szumca w Bielsku Białej. Od stycznia 1999 roku szkoły rolnicze zostają przekazane przez Ministra Rolnictwa jednostkom samorządu terytorialnego.
1 kwietnia 1999 r. organem prowadzącym dla naszej szkoły zostaje miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. W  tym też roku Gospodarstwo Szkolne zostaje przekształcone w warsztaty szkolne, które są integralną częścią szkoły. Funkcję dyrektora szkoły pełni w tym czasie mgr inż. Ludwik Olek.

Szkoła pod nazwą ZSRCKU kształci na następujących kierunkach:
• 5-letnie Technikum Ogrodnicze,
• 3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza,
• 3-letnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie Zasadniczej  Szkoły Ogrodniczej,
• 5-letnie Liceum Agrobiznesu, •  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dyrektorem na przełomie wieków w latach 1999–2005 jest dr inż. Franciszek Hordziejewicz.

W 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej w życie zostają powołane: –  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 kształcąca w  zawodzie ogrodnik, –  Technikum nr 6 kształcące w  zawodach: technik ogrodnik, technik agrobiznesu, –  Liceum Profilowane Nr VI o profilu usługowo-gospodarczym, które wchodzą w skład ZSRCKU im. S. Szumca w Bielsku Białej.

Od 2004 roku szkoła rozpoczyna kształcenie także w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu. Następują kolejne zmiany organizacyjne i kadrowe. Od września 2005 r. obowiązki dyrektora pełni mgr inż. Wanda Czurczak, a od marca 2006 zostaje dyrektorem szkoły. 1 września 2006 szkoła wraca do starej sprawdzonej w środowisku nazwy – Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku Białej z jednoczesnym zachowaniem Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Kolejne lata to czas trudny dla szkoły ze względu na niż demograficzny i  malejącą liczbę uczniów. Szkoła poszerza swą bazę i wprowadza nowy kierunek kształcenia: technikum  weterynarii. Od 2007 szkoła organizuje coroczne Targi Ogrodnicze „Twój Ogród”, będące formą promocji szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko.

Od kilku lat szkoła uczestniczy w projektach unijnych dla młodzieży, pierwszym z nich był program Comenius, a w 2011 roku szkoła przystąpiła do projektu Leonardo da Vinci – w ramach ich realizacji powstał na terenie warsztatów szkolnych najpierw Europejski Ogród Comeniusa – uroczyście otwarty w 2009 roku w czasie trwania Targów Ogrodniczych. W  2012 roku powstała druga część ogrodu – Ogród Leonardo, zaprojektowana podczas warsztatów projektowych dla uczestników seminarium zorganizowanych przez szkołę jako realizacja założeń projektu. W ramach realizacji kolejnego projektu Leonardo da Vinci w latach 2013–2015 zaplanowano między innymi utworzenie pracowni florystycznej oraz przeprowadzenie kursów florystycznych dla bezrobotnych i naszych uczniów.

W roku 2015 następuje otwarcie zmodernizowanego boiska szkolnego z nowoczesną płytą i świetnej jakości bieżnią oraz gabinetu weterynaryjnego. Obiekt sportowy to kolejny, po parku dendrologicznym obiekt, który przyciąga na nasze tereny mieszkańców z całej okolicy, zwłaszcza dzieci i młodzież. Pozwala nam to realizować ideę, która już od kilku lat przyświeca naszej placówce – być szkołą otwartą i przyjazną, nie tylko dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ale także dla wszystkich, którzy pasjonują się ogrodnictwem, przyrodą, aktywnym i zdrowym stylem życia, dla wszystkich bielszczan. W 2016 roku następują zmiany kadrowe. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Katarzyna Hofman-Kępys, wicedyrektorem mgr Katarzyna Sajdak, kierownikiem szkolenia praktycznego mgr inż. Dorota Grabska, kierownikiem warsztatów szkolnych mgr inż. Krystyna Janik-Chrapusta. Obecnie szkoła cieszy się renomą w  całym regionie. Jest postrzegana jako placówka nowoczesna, otwarta na nowości, ale i pielęgnująca swoją 90-letnią tradycję. Jej sukcesy potwierdzają liczne wyróżnienia i certyfikaty – „Przyjazna Szkoła”, ministerialny certyfikat „Szkoła na Medal”, „Dobrze Zaprojektowana Szkoła” i wreszcie brązowy medal w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Wszystko to pozwala nam patrzeć w przeszłość z satysfakcją, a w przyszłość z niekłamanym optymizmem.

1 stycznia 2018 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a miastem Bielsko Biała, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejmuje zadania organu prowadzącego oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ogrodniczych. W szkole zachodzą duże zmiany dzięki sporym nakładom finansowym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2018 roku zostaje przeprowadzony generalny remont w budynku szkoły oraz w 2019 roku pierwszy etap termomodernizacji. Szkoła uzyskuje nowe, nowoczesne oblicze. Zostaje przeprowadzony remont szatni, biblioteki szkolnej, pracowni informatycznej oraz architektury krajobrazu. Baza dydaktyczna wzbogaca się o nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej, dwa ciągniki z przeznaczeniem do produkcji roślinnej i nauki jazdy kategorii T. Szkoła dysponuje również samochodem – busem, który służy do przewozu uczniów i nauczycieli na konkursy, olimpiady czy szkolenia.
Od 1 września 2019 roku następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.

Historię szkoły w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego tworzyli przede wszystkim ludzie, którzy w niej pracowali i uczyli się. Mamy nadzieję, że praca ta pomoże ocalić od zapomnienia dorobek tych wspaniałych ludzi: dyrektorów, kierowników, nauczycieli, wychowanków i ich rodziców, pracowników administracyjnych i warsztatów szkolnych, którzy zostawili w tych murach cząstkę siebie. Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi. Nauczyciele i uczniowie ostatnich lat mają świadomość, że są spadkobiercami dobrej tradycji i muszą być jej kontynuatorami, bo „ kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” (J. Piłsudski). Dzień dzisiejszy pozwala naszej małej społeczności śmiało spoglądać w przyszłość-realizować zadania edukacyjne, zarażać pasją i miłością do natury, pobudzać w młodych ludziach ambicję.


Budynek szkoły po termomodernizacji

Biblioteka szkolna


Szkolna szklarnia dydaktyczna


Nowoczesny ciągnik rolniczy z przyczepą