Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Historia szkoły

W 1927 roku 20 członków ustanawia i podpisuje statut organizacyjny Trzyletniej Szkoły Ogrodniczej w Białej Krakowskiej. W listopadzie władzę oświatowe zatwierdzają statut, który staje się podstawą otwarcia czwartej w kraju Średniej Szkoły Ogrodniczej. Funkcje dyrektora obejmuje inż. Stanisław Szumiec- asystent profesora Józefa Brzezińskiego w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
17 września 1928 roku pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę. Szkoła uzyskała budynek po zlikwidowanej "Vereinschule" przy ul. Lipnickiej, a zajęcia praktyczne odbywały się na 15-hektarowej działce przekazanej szkole przez Polską Akademię Umiejętności.

Na przełomie lat 20-tych i 30-tych następuje bardzo szybki rozwój szkoły. W 1931 roku szkoła przejmuje 7-hektarowy Ośrodek Rolny w Bestwince.
Pierwszymi stałymi pracownikami szkoły, obok dyrektora Stanisława Szumca byli: Eugeniusz Pietrzykowski, inż. Jan Sołtys i dyplomowany ogrodnik Wincentyna Żurkówna. W 1932 roku szkoła rozpoczyna sprzedaż drzew i krzewów owocowych z własnej szkółki, zakłada arboretum drzew i krzewów ozdobnych, w 1936 roku powstaje alpinarium, rozszerza plantację warzyw wieloletnich i krzewów jagodowych. W 1933 roku ruszają dwie szklarnie o łącznej powierzchni 150m2, w latach następnych obszar upraw szklarniowych powiększa się średnio o 100 sztuk okien inspektowych rocznie.
Z początkiem roku szkolnego 1947/1948 szkoła zostaje przemianowana na czteroletnie Liceum Ogrodnicze. W 1951 roku miasto Biała Krakowska zostaje włączone do województwa Katowickiego, a szkoła przechodzi pod nadzór Oddziału Oświaty Rolniczej w Katowicach.  

Wobec stale rosnącej liczby uczniów konieczne staje się wzniesienie nowej siedziby. Przy Komitecie Rodzicielskim zostaje utworzona sekcja budowy, na jej czele staje inż. Feliks Dekert (przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego) i przedstawiciel Rady Pedagogicznej inż. Eugeniusz Pietrzykowski. Ministerstwo Rolnictwa zatwierdza budowę nowej szkoły.

 01.04.1961 roku rozpoczynają się roboty budowlane, w których aktywnie pomaga grono pedagogiczne i uczniowie. 01.09.1963 roku następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby. 31.08.1964 roku na emeryturę przechodzi założyciel szkoły i jej długoletni dyrektor Stanisław Szumiec. Od października dyrektorem zostaje jej absolwent z 1951 roku inż. Ignacy Carbol.

W latach 60-tych szkoła rozszerza profil i zakres kształcenia. Obok 5-letniego Technikum Ogrodniczego od 1966 roku rozpoczyna działalność 3-letnie Technikum Ogrodnicze i 2-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. W 1969 roku powstaje ambitny plan rozbudowy bazy dydaktycznej i gospodarstwa szkolnego. W ciągu kilku lat powstaje nowy internat na 300 miejsc ze stołówką i zapleczem, nowe skrzydło budynku szkolnego, warszaty mechanizacji ogrodnictwa, profesjonalna przechowalnia owoców i warzyw, garaże, pomieszczenia do przechowywania maszyn i narzędzi rolniczych, nowy budynek mieszkalny, boisko sportowe i sieć dróg wewnętrznych.

Szkoła jak i jej zaplecze, rozwija się. W 1971 roku młodzież otrzymuje nowy internat.

W roku 1978 szkoła obchodzi 50-lecie. Jubileusz 50-lecia miał miejsce 16 września. Z tej okazji szkoła otrzymała sztandar, uczestnicy zjazdu zadecydowali o wyborze Patrona szkoły. Został nim założyciel i pierwszy dyrektor Stanisław Szumiec. Z okazji Jubileuszu nastąpiło również otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej.

W latach 80-tych powstaje okres stabilizacji.
Pracownie przedmiotowe uzyskują bogate wyposażenie. Rozwijają się zajęcia pozalekcyjne. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się samorzutnie i samorządnie powołane:
 - Koło Ligi Morskiej: założyła w 1986 roku mgr Danuta Grabias.
 - Związek Harcerstwa Polskiego: reaktywacja w 1983roku pod opieką Mariana Antonika
 - Zespół Pieśni i Tańca "Ogrodnik": opiekun mgr Halina Leśna
 - Koło Młodego Ogrodnika: opiekuni mgr inż. Lucjan Kastek, mgr inż. Henryk Wilaszek
 - Związek Młodzieży Wiejskiej: opiekun mgr inż. Antoni Dziedziól
Inne koła działające na terenie szkoły to:
 - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
 - Koło Recytatorskie
 - Polski Czerwony Krzyż
 - Liga Obrony Kraju
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajozanawcze
 - Koło Filatelistyczne
 - Koło Fotograficzne
 - Koło Matematyczne
 - Spółdzielnia uczniowska

Kalendarium Wydarzeń                                            Galeria zdjęć

17.IX.1928    Powstanie Szkoły.
17.V.1945     Wznowienie działalności szkoły po II wojnie światowej.
11.IV.1961    Początek budowy nowego budynku.
17.VI.1961   Wmurowanie aktu erekcyjnego.
1.IX.1963     Otwarcie nowego budynku.
2.III.1971     Zakończenie budowy internatu
1.IX.1972     Dobudowanie skrzydła szkoły.
16.IX.1973   Zakończenie rozbudowy obiektów gospodarstwa szkolnego.
14.XII.1998  Zmiana nazwy szkoły na Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Szumca.
1.IX.2006    Powrót do poprzedniej nazwy szkoły Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca.
 

Dyrektorzy Szkoły Ogrodniczej
1928-1964   inż. Stanisław Szumiec         
1964-1984   inż. Ignacy Carbol
1984-1998   mgr Władysław Kropielnicki
1998-1999   mgr inż. Ludwik Olek
1999-2005   dr inż. Franciszek Hordziejewicz
2005-2016   mgr inż. Wanda Czurczak
2016-nadal  mgr Katarzyna Hofman-Kępys