Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Technik Weterynarii

Zawód: technik weterynarii z kwalifikacjami:

  1. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  2. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Absolwent w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Może także samodzielnie prowadzić własną działalność.
Uczeń ma możliwość realizacji bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii B.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.