Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Pedagog szkolny

   PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

 Pedagog szkolny: Edyta Chmura

 

Godziny pracy:
Poniedziałek  
8.30 - 13.30
Wtorek
8.30 - 13.30
Środa 8.30 - 13.30
Czwartek 12.00 - 16.00
Piątek 8.30 - 11.30

 

Na czym polega praca pedagoga szkolnego?

 

Podstawowym celem pracy pedagoga szkolnego jest organizowanie pomocy i opieki pedagogiczno- psychologicznej dla uczniów, podejmowanie różnorodnych działań w szkole i środowisku w celu wspomagania ich rozwoju osobistegooraz efektywności uczenia się. Działania te opierają się na współpracy z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Główną rolą pedagoga jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole i poszukiwanie wraz z nauczycielami środków zaradczych w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych , dydaktyczno- wychowawczych, a także rodzinnych ucznia.

 

Główne obszary pracy pedagoga to:
1 Zadania opiekuńczo- wychowawcze.

czesna diagnoza uczniów sprawiających trudności dydakyuczno- wychowawcze, współpraca z wychowawcami klas, konsultacja z dyrekcją szkoły.

Analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- pedagogicznej, zapoznanie nauczycieli z dokumentacją w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.

Dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów.

Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.

Organizowanie warsztatów profilaktycznych dla klas I i II.

2. indywidualna opieka psychologiczno- pedagogiczna .

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów

Rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczno- wychowawcze.

Rozwiązywanie konfliktów i napięć powstałych między uczniami.

Doradztwo pedagogiczne.

Praca indywidualna z uczniem zagrożonym niedostosowaniem.

3. Formy pomocy udzielanej uczniom.

Rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów.

Organizowanie pomocy według potrzeb.

Proponowanie badań specjalisytcznych w przypadku występujących trudności uczniów.

Dostosowanie warunków organizacyjnych.

Organizowanie pomocy w nauce.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi (poradnie, Kuratorzy Sądowi, Wydział Edukacjiitp.)

4. Profilaktyka wychowawcza.

Koordynowanie działań w zakresie realizacjii Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.

Organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów, które mają na celu nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umiejętne reagowanie na zagrożenia.

Organizowanie konkursów profilaktycznych .

Prowadzenie konkursu frekwencji i na czystą szatnię.

Organizowanie zajęć profilaktycznych ze specjalistami dla uczniów w celu zapobiegania zjawiskom uzależnienia, agresji i przemocy.

5. Orientacja zawodowa.

Organizowanie warsztatów dla uczniów klas III w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Organizowanie warsztatów z doradcą zawodowym z Poradni.

Udział w Targach Pracy.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat wyborzu dalszego kierunku kształcenia.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 

       

X Edycja Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Nasi uczniowie Dominik Żuchowicz klasa 2 TW i Weronika Markowska klasa 3 TAK  wzięli udział w X edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bielsko - Biała.

Edyta Chmura

,,Wybierz sprawdzone..."

 Informacje o chorobie (COVID-19) wywoływanej przez koronawirusa docierają do nas że wszystkich stron.

  Należy pamiętać, aby czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł, takich jak UNICEF czy Światowa Organizacja Zdrowia. 

  Polecam stronę UNICEF-koronawirus.pl, a szczegolnie

więcej o: ,,Wybierz sprawdzone..."

IX Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

W IX Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym zorganizowanej przez Powiat Bielski, Cieszyński, Żywiecki i Miasto Bielsko -Biała do etapu powiatowego zakwalifikowali sie uczniowie:

Natasza Durajczyk klasa 2 TW sp

Mikołaj Rusinek klasa 2 TW g

Patryk Adamiec klasa 4 TW

 

Uczniowie...

VIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drugim  etapie Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychcznym 25. 10.2019, zorganizowanej przez Miasto Bielsko-Biala.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Szumca reprezentowali:  Aleksandra Panek z klasy 4 TW,  Monika Majdak  i Patryk...

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM

Ćwiczenia rozwijające myslenie

Lekcje z pedagogiem

Uczniowie nz zajęciach z pedagogiem mają możliwość wypowiedzenia się na temat mocnych i słabych stron szkoły, co im się podoba, a co należy zmienić.

Edyta Chmura

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Po raz kolejny nasza Szkoła przystąpiła do udziału w  VII Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

Etap szkolny odbędzie się 2 października2018r.

Uczniom zgłoszonym do Olimpiady życzymy sukcesu.

Edyta Chmura

SZKOLENIE DLA WYCHOWAWCÓW KLAS I I PEDAGOGÓW

W listopadzie wychowawcy klas I w Zespole Szkół Ogrodniczych wzięli udział w 10-godzinnym szkoleniu ,,Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w pigułce". Szkolenie organizowane było przez Wydział Polityki Społecznej UM, a poprowadziła go pani psycholog mgr Beata Brinbach z Regionalnego...

Warsztaty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczniowie klas I wraz z wychowawcami wzięli udział w warsztatach integracyjnych zorganizowanych przez pedagoga szkolnego na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Bielsku- Białej.
Uczniowie poznawali swoje zainteresowania i siebie nawzajem, brali udział w ćwiczeniach grupowych...

Podsumowanie etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

14 listopada br. na ATH odbyło się podsumowanie etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

Z ZSO zaproszenie otrzymała p. Edyta Chmura- koordynator- i uczennica klasy 4 TAK Patrycja Szczepanik.

 

Uczniowie wraz z koordynatorami wzięli udział w wykładzie,, Jutro...

Zajęcia integracyjne

Podczas zastępstw pedagog prowadzi zajęcia dla uczniów: integracja, zajęcia podnoszące samoocenę, zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności.